Příprava na neděli

30. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Gn 12,1-4a

Povolání Abraháma, praotce Božího lidu.


Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Hospodin řekl Abrámovi: "Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě budou požehnána všechna pokolení země." Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin.


2. čtení naleznete zde