Komunitní centrum svatého Františka

Komunitní centrum svatého Františka

13608

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007355

Stručný popis projektu

Komunitní centrum bude sídlit v budově č.p. 216, která je vlastnictví farnosti Chocně. Zrekonstruované a moderní prostory komunitního centra Sv. Františka budou po zkolaudování sloužit občanům Chocně jako zázemí pro komunitní aktivity. Zázemí v 1. podlaží je nedostatečné a zchátralé, v 1. podlaží je vlhkost,sociální zařízení není bezbariérové a chybí přednášková místnost. Objekt je v centru města a je zde proto silný potenciál, že bude hojně navštěvován. Centrum bude sloužit především obyvatelům města Choceň, ale jistě ho využijí i občané spádových obcí.

Cíle a výsledky projektu

Hlavním cílem projektu je podpora začleňování sociálně vyloučených osob v Chocni nebo osob ohrožených sociálním vyloučením a jejich návrat do společnosti a na trh práce. Podpora se zaměří především na poskytování sociálních služeb terénní sociální práce, sociálně aktivizačních služeb, odborného sociálního poradenství a navazujících fakultativních činností v komunitním centru. Smyslem projektu je systematická práce se všemi věkovými skupinami tak, aby byl kladen důraz na prevenci sociálního vyloučení.Cílovou skupinu projektu tak představují všichni lidé, kteří se dostali do obtížné životní situace, jež nedokáží řešit vlastními silami, a obrátí se na služby komunitního centra.

Služby komunitního centra nejsou určeny pouze pro specifický okruh problémů, naopak jsou nastaveny tak, aby mohly zasahovat do mnoha oblastí lidského života, navazovaly na sebe, a mohly plně uspokojit potřeby klienta.

Všechny aktivity projektu jsou a budou přizpůsobovány požadavku a úrovni cílové skupiny. Služby jsou poskytovány především dle zásad bezplatnosti (za poskytované služby se neplatí), nestrannosti (bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace aj.), diskrétnosti (sdělené informace jsou důvěrné) a nezávislosti (služba je poskytována nezávisle na jiných institucích či organizacích financujících služby).

Prostor bude dám rodičům na mateřské dovolené, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, dále se zde bude scházet skupina seniorů, o kterých chce projektu podpořit aktivní stáří.

Sociální aktivity: K dispozici bude sociální poradenství v neformálním prostředí poskytované 1 x za 14 dní sociálním pracovníkem Bc. Michalem Markem. Klientů bude poskytnuto základní soc. poradenství - př. Přehled sociálních dávek, přehled odborných institucí, které poskytují sociální služby, předání kontaktů na odborníky př. psychology, Pedagogicko-psychologickou poradnu, apod.

Kulturní aktivity: Komunitní centrum bude pravidelně nabízet kulturní aktivity např. koncerty, recitály, autorská čtení, apod.

Vzdělávací aktivity: V rámci vzdělávacích aktivit budou komunitní centrum nabízet jednak přednášky pro širokou veřejnost, tak pro cílové skupiny: př. rodiče na rodičovské dovolené, příprava na vstup do práce, senioři, ochrana spotřebitele, pro sociálně znevýhodněné skupiny - finanční gramotnost, apod., Podněty pro vzdělávací semináře budou přicházet od sociálního pracovníka, klientů komunitního centra, široké veřejnosti.

Enviromentální aktivity: V komunitním centru bude dáni prostor pro environmentální aktivity, zde Farnost Choceň bude spolupracovat s Ekocentrem Paleta Oucmanice, které sídlí nedaleko Chocně. Aktivity budou zaměřeny na krajinu, vodu, bylinky, globální výchovu, zapomenutá řemesla, apod. Aktivity budou určeny pro širokou veřejnost nebo pro specifické skupiny ?rodiče na mateřské dovolené, senioři, osoby s handicapem.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu: 06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo investiční priority, Název investiční priority: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle: TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Číslo, Název: 06.4.59.4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Opatření ITI/IPRÚ/CLLD

Specifický cíl integrované strategie: 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb
Opatření integrované strategie: IROP 4 - Komunitní centra

13608